Waar komt de naam vandaan?

Zoals beschreven in het boek Makkinga 1408-2008 (zie hieronder) heeft op de plek van het huidige dorpshuis ooit een Grietenijhuis gestaan. Resten daarvan zijn tijdens de bouw van het eerste dorpshuis gevonden. Een Grietenijhuis is vergelijkbaar met een gemeentehuis van nu, maar dan veel kleinschaliger. Het Grietenijhuis van toen was wel het centrale punt van de toenmalige grietenij Stellingwerf Oosteinde. Ook het nieuwe Grietenijhuis wil net als vroeger het hart zijn van Makkinga en de omgeving. Omdat het een nieuw grietenijhuis is willen we de letters “NIJ”  extra accent geven. En omdat “Nij” een fries woord is, is gekozen om ook “hûs” in het fries te doen en niet te kiezen voor het Stellingwerfse (“Huus”) of Nederlandse (“Huis”) woord.

Onderstaande tekst is ontleend aan “MAKKINGA 1408-2008, haar geschiedenis van zes eeuwen”, geschreven door Jan Nijholt en Jan Oosterhof.

Bij het uitgraven van de bouwput voor het dorpshuis in november 1959 zijn diverse vondsten gedaan, zoals de overblijfselen van een gebouw. Bij het graven stuitte men ook op

stukken van muren en werden resten van twee kelders blootgelegd, waarvan de ene een vloer had van geel en groen geglazuurde estrikken (tegeltjes) en de andere een vloer van rood geglazuurde tegeltjes. Ook werden er twee putten gevonden. De ene was een ondiepe put van baksteen, welke tot 1 meter in de grond reikte. Vondsten werden hierin niet gedaan. De andere put was veel dieper en bevatte enkele spijkers, een steel van een vermoedelijk 17e of 18e eeuwse steelpan en een dikke eiken plank.

Het gebouw dat heeft gestaan op de plaats waar nu het dorpshuis is gesitueerd, stond er dus al in 1685. Het zal gesticht zijn tussen 1647 en 1685 en is gebouwd door Augustinus Lubbert, Lyckle Piers of Pier Lycklama à Nijeholt. Een tekening uit 1722 van dit gebouw is bewaard gebleven. De Amsterdammer Jacobus Stellingwerf was de tekenaar.

In 1780 werd het nog bewoond. De toenmalige grietman Dr. Nicolaus Arnoldi Knook woonde in een schoon huis, te voren door de Lycklama‘s gebouwd. Het huis was nog goed en kwam niet voor afbraak in aanmerking. Volgens Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt moest dit slot via de familie Van Boelens aan de familie Van Lijnden uit Beetsterzwaag zijn geraakt die het lieten afbreken. ‘

Wanneer is dit gebouw verdwenen ?

De Leeuwarder Courant van 19 maart 1830 biedt uitkomst: “Vrijdag den 26 maart 1830 zal ten huize van den Kastelein Roelof Post, in het Roode Hert te Makkinga, publiek aan meestbiedenden te verkoopen: Bij AFBRAAK — Zekere herehuizinge, met Schuur en Stalling. Staande en gelegen  te Makkinga, voormaals door onderscheidene Heeren Grietlieden bewoond geweest, waarin onder anderen een marmeren Schoorsteenmantel en verscheidene groote blauwe en witte marmeren Vloeren; zijnde aan dit Gebouw eene groote kwantiteit Steen en Lood en is zoo wel Huizinge als Schuur voor  het meerendeel gedekt met beste gladde blaauwe pannen; waarop slechts geboden de geringe som van f 1 .300,-.